Informacija


Informaciją apie 2019 m., 2020 m., 2021 m., maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje

Informaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje 

Informaciją apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį

Informaciją išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas

Paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir ne šildymo sezono metu

Remonto ir priežiūros darbų suvestinį grafiką

Apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais (Šilumos tiekimo apribojimas arba nutraukiamas nenumatytas)

Suderintą šilumos tiekimo tinklų ir šilumos įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir informaciją apie atliktus pakeitimus ( taip pat pridėtas failas NR.5)

Preliminarus šilumos gamybos grafikas